Общи условия

Потребителите на този уеб сайт WWW.MAYLOBOX.COM трябва внимателно да прочетат настоящите общи условия, преди да използват нашите услуги. Ако Потребителят използва този уеб сайт се счита, че е приел и е напълно съгласен с тези Общи Условия. Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Вон 727 ЕООД предоставя услуги на потребителите си посредством този сайт, разположен на домейн WWW.MAYLOBOX.COM.

Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "ВОН 727" ЕООД гр. Пловдив, жк Тракия, бл.193, вх В, ап.17, с ЕИК: 205004218 наричан по-долу ТЪРГОВЕЦ, извършващ продажба на стоки чрез Интернет магазин с адрес www.maylobox.com и ползвателите, наричани по-долу Потребител/Клиент.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
(1) Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина WWW.MAYLOBOX.COM Тези условия обвързват всички потребители, ползващи услуги в интернет сайта WWW.MAYLOBOX.COM.

(2) Всеки Потребител/Клиент, посетил страницата WWW.MAYLOBOX.COM има право да закупи еднократна или абонаментна услуга, предлагащите се в интернет магазина. След попълване формата за поръчка и натискане на бутона „Завърши поръчката“, потребителите се съгласяват да закупи избраните от него стоки. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
(3) ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

II. ДОСТАВКА
(4) Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
(5) Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
5а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
5б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. ЦЕНИ
(6) Цените, посочени на сайта са с включено ДДС.

6а. Цените, посочени на сайта не включват транспортиране до крайния адрес. Транспортните разходи за получаване на закупените артикули се поемат от Клиентът.Транспортните разходи при отказ на вече заявена поръчка или при връщане на поръчаните артикули (в обявените срокове и обстоятелства) се поемат от Клиентът.

6б. Цените на транспортните услуги се определят от куриерска фирма Еконт и актуална информация за тях може да получите от интернет сайта на куриерската фирма.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
(7) Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
(8) Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата WWW.MAYLOBOX.COM.
(9) Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:
•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от WWW.MAYLOBOX.COM услуги;
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
9а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.
(10) Условия за плащане
• Потребителят/ Клиентът заплаща на ТЪРГОВЕЦА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на сайта WWW.MAYLOBOX.COM в раздел „Доставка и плащане”. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ТЪРГОВЕЦА на адреса на сайта в Интернет, при условие, че ТЪРГОВЕЦА е потвърдил поръчката на Потребителя/ Клиента.
(11) Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора.
• Потребителят/клиентът има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от датата на доставка, което означава датата, на която Клиентът или посоченото от него трето лице е приел физически продукта
• За да упражни правото си на отказ, Потребителят/клиентът трябва да уведоми ТЪРГОВЕЦА, посочвайки име, адрес, телефонен номер и e-mail адрес за кореспонденция, както и решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на ТЪРГОВЕЦА.
• В случай, че потребителят се откаже от договора, ТЪРГОВЕЦЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, с изключение на разходите за доставка. При упражняване правото на отказ Потребителят/клиентът следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката, закупена от WWW.MAYLOBOX.COM
(11а) ТЪРГОВЕЦЪТ извършва възстановяването на сумата само по банкова сметка на Клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоката обратно, която задължително трябва да отговаря на следните условия:  
• Запазен добър търговски вид - трябва да бъде във вида, в който е получена. Стоката не трябва да е повредена, употребявана, прана, гладена, сглобявана.
• Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че има включени такива.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
(12) ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
(13) ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез WWW.MAYLOBOX.COM.
(14) ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
(15) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
(16) ТЪРГОВЕЦА има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
(17) Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес maylobox@gmail.com . ТЪРГОВЕЦА събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
(18) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА
(19) ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ
(20) ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
20а. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VII. ИЗМЕНЕНИЯ
(21) Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

(22) Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

ДОСТАВКА и ПЛАЩАНЕ

• Всички, приети и обработени поръчки се изпращат в рамките на 1-3 работни дни в зависимост от населеното място и работното време на куриерска фирма Еконт.

• Ако сте избрали поръчката Ви да бъде доставена до „офис на Еконт”, от куриерската фирма ще Ви известят посредством SMS, когато поръчката е  пристигнала на посочения адрес.

• В интернет магазин WWW.MAYLOBOX.COM методът на плащане е Наложен платеж.

 

Използвайки Майло Бокс, Вие се съгласявате с "Политиката на използване на бисквитки/cookies", необходими за пълната функционалност на услугата. Разбрах